Moving Forward TogetherMinistry of Finance Ukraine

Today, the process of reforming the public sector accounting and financial reporting system, taking into account the requirements of International Accounting Standards for the Public Sector (hereinafter - IPSAS), is ongoing in Ukraine through the implementation of National Public Sector Accounting Standards  (hereinafter - NPSAP(S)) developed on the basis of IPSAS.

Managers of local budget funds in accordance with the Strategy for modernization of the accounting and financial reporting system in the public sector for the period until 2025 (the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 437-p. 20.06.2018) must apply national standards.The practical application of new approaches to the recognition and reflection in the accounting of business operations of spending units and disclosure of information in the financial statements causes an increase in the professional level of representatives of accounting services.

Improvement of qualification of employees of accounting services of the main spending units is one of the measures of implementation of the Strategy for modernization of the accounting and financial reporting system in the public sector for the period up to 2025.

In view of the above, in the context of task 1.2.5 of Sub-component 1.2 of Component 1 of the LOGICA Project, training materials have been prepared to improve the skills of accounting department managers of budget funds on the topic: “Modernization of Public Sector Accounting and Financial Reporting: Application of National Accounting Provisions (Standards)" (hereinafter - training materials). Training materials contain information on 12 topics and are designed for 40 hours, which includes 5 days of study. These materials serve as base for the implementation of a training for 25 accountants of amalgamated territorial communities that is taking plece in Kyiv (Ukraine) in the priod 18-19 September 2019.

***

На сьогодні в Україні триває процес реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору (далі - IPSAS) шляхом впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблених на основі IPSAS.

Розпорядники коштів місцевих бюджетів відповідно до Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 437-р.) повинні застосовувати національні стандарти.

Використання на практиці нових підходів щодо визнання та відображення в обліку господарських операцій розпорядників бюджетних коштів та розкриття інформації у фінансовій звітності обумовлює підвищення професійного рівня представників бухгалтерських служб.

Підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів є одним із заходів реалізації Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року.

З огляду на викладене вище в рамках виконання завдання 1.2.5 подкомпоненту 1.2 Компоненту 1 Проекту LOGICA підготовлені навчальні матеріали для підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб розпорядників бюджетних коштів за темою: «Модернізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі: застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» (далі – навчальні матеріали). Навчальні матеріали містять інформацію за 12-ти темами і розраховані на 40 годин, що передбачає 5 днів навчання.

Наразі місцеві органи влади потребують проведення короткострокових тренінгів / семінарів з актуальних практичних питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

З метою апробації підготовлених навчальних матеріалів за сприяння Асоціації об'єднаних територіальних громад (в рамках реалізації підписаної Угоди про взаєморозуміння та співпрацю) 18-19 вересня 2019 року у місті Києві відбувся дводенний тренінг для представників бухгалтерських служб ОТГ (одна група слухачів; 25 осіб).

  • Home
    • News
      • Training for 25 Accountants of Amalgamated Territorial Communities (ATC)